Các giải pháp dành riêng cho khách hàng liên quan đến các ứng dụng chống mài mòn sáng tạo cho các cấu kiện công nghiệp phức tạp. Các giải pháp chống mài mòn này đưa ra tất cả các yếu tố ảnh hưởng có liên quan trong đến các nhà máy của khách hàng. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản xuất an toàn và có lợi nhuận, cũng như kéo dài tuổi thọ của nhà máy lâu hơn bằng cách thiết lập sự lựa chọn, kết hợp và đính kèm chính xác các loại vật liệu. Chúng tôi hoạt động hiệu quả bằng cách làm việc với khách hàng để phát triển các giải pháp theo định hướng ứng dụng 100%